คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

         
ประชุมพนักงานประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประชุมพนักงานประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 14 มิ.ย. 2567 2 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
    การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ......

  admin 5 มิ.ย. 2567 11 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ปฐมนิเทศครูอินทนิลช่อใหม่
    ปฐมนิเทศครูอินทนิลช่อใหม่ ......

  admin 2 มิ.ย. 2567 14 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
กิจกรรม การรับน้องสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567
    กิจกรรม การรับน้องสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 ......

  admin 1 มิ.ย. 2567 15 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ภาพบรรยากาศ วันที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิณผล
    ภาพบรรยากาศ วันที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิณผล ......

  admin 29 พ.ค. 2567 18 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เข้าร่วม กรรมการตัดสิน Thailand Green Mech 2024
    เข้าร่วม กรรมการตัดสิน Thailand Green Mech 2024 ......

  admin 29 พ.ค. 2567 18 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิณผล
    โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิณผล ......

  admin 28 พ.ค. 2567 19 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาปีที่ 1 ครุศาสตรบัณฑิต 2567
    เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาปีที่ 1 ครุศาสตรบัณฑิต 2567 ......

  admin 27 พ.ค. 2567 20 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
    โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ......

  admin 27 พ.ค. 2567 20 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุมหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    ประชุมหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ......

  admin 24 พ.ค. 2567 23 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15
    เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 ......

  admin 24 พ.ค. 2567 23 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ (รอบเพิ่มเดิม ครั้งที่ ๒)
    สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ (รอบเพิ่มเดิม ครั้งที่ ๒) ......

  admin 24 พ.ค. 2567 23 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ......

  Admin 19 พ.ค. 2567 28 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ
    การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ ......

  admin 14 พ.ค. 2567 33 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.4)(รอบบ่าย)
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.2)(รอบบ่าย) ......

  admin 9 พ.ค. 2567 38 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ รหัส 67
    อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ รหัส 67 ......

  admin 9 พ.ค. 2567 38 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ค่ายเครือข่ายพลศึกษาสัมพันธ์ 2567
    ค่ายเครือข่ายพลศึกษาสัมพันธ์ 2567 ......

  admin 9 พ.ค. 2567 38 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.2)
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.2) ......

  admin 9 พ.ค. 2567 38 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง Thaipbs super match
     ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง Thaipbs super match ......

  admin 8 พ.ค. 2567 39 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้า อินทนิล Intanin Seedling Incubation Project (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่48)
    โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้า อินทนิล Intanin Seedling Incubation Project (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่48) ......

  admin 7 พ.ค. 2567 40 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุม หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567)
    ประชุม หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) ......

  admin 7 พ.ค. 2567 40 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ......

  Admin 2 พ.ค. 2567 45 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากร Easy English for PCRU Staff ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากร Easy English for PCRU Staff ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ......

  admin 2 พ.ค. 2567 45 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญจิรา ฝ่ายอากาศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
    ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญจิรา ฝ่ายอากาศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ......

  admin 1 พ.ค. 2567 46 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการอบรมวิศวกรสังคม
    โครงการอบรมวิศวกรสังคม ......

  admin 30 เม.ย. 2567 47 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุม พัฒนาหลักสูตร ป.วิชาชีพครู
    ประชุม พัฒนาหลักสูตร ป.วิชาชีพครู ......

  admin 23 เม.ย. 2567 54 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567
    โครงการปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 ......

  admin 11 เม.ย. 2567 66 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ ๗
    โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ ๗ ......

  admin 21 มี.ค. 2567 87 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการสัมนา Active Learning
    โครงการสัมนา Active Learning ......

  admin 18 มี.ค. 2567 90 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครุนิพนธ์ ประจำปี 2567
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครุนิพนธ์ ประจำปี 2567 ......

  admin 11 มี.ค. 2567 97 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ
    สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ ......

  admin 8 มี.ค. 2567 100 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ
    สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ ......

  admin 8 มี.ค. 2567 100 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
    การพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ......

  Admin 5 มี.ค. 2567 103 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
    ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ......

  admin 5 มี.ค. 2567 103 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พ.ศ.2568
    ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พ.ศ.2568 ......

  admin 29 ก.พ. 2567 108 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขัน ออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม
    การแข่งขัน ออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม ......

  admin 27 ก.พ. 2567 110 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567
    การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ......

  admin 21 ก.พ. 2567 116 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6
    ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 ......

  admin 19 ก.พ. 2567 118 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
บรรยากาศ สนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
    บรรยากาศ สนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 ......

  admin 19 ก.พ. 2567 118 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
    การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 ......

  admin 19 ก.พ. 2567 118 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
    ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ......

  admin 9 ก.พ. 2567 128 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 7 ก.พ. 2567 130 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เข้าตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบและทดลองโปรแกรม
    เข้าตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบและทดลองโปรแกรม ......

  admin 5 ก.พ. 2567 132 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ......

  admin 1 ก.พ. 2567 136 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
    การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ......

  admin 31 ม.ค. 2567 137 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
บูธ งานกาชาดมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2567
    บูธ งานกาชาดมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2567 ......

  admin 30 ม.ค. 2567 138 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
    โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ......

  admin 29 ม.ค. 2567 139 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ......

  admin 22 ม.ค. 2567 146 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
    ทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ......

  admin 18 ม.ค. 2567 150 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET
     โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ......

  admin 15 ม.ค. 2567 153 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ทำบุญปีใหม่คณะครุศาสตร์
    ทำบุญปีใหม่คณะครุศาสตร์ ......

  admin 10 ม.ค. 2567 158 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาสมรรถนะครู Module 3
    เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาสมรรถนะครู Module 3 ......

  admin 9 ม.ค. 2567 159 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ......

  admin 28 ธ.ค. 2566 171 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
มอบปฏิทินปีใหม่ แก่คณบดีครุศาสตร์ ร.ศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์
    มอบปฏิทินปีใหม่ แก่คณบดีครุศาสตร์ ร.ศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ ......

  admin 28 ธ.ค. 2566 171 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานเลี้ยงปีใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    งานเลี้ยงปีใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 28 ธ.ค. 2566 171 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ซ้อมใหญ่
    ซ้อมใหญ่ ......

  admin 27 ธ.ค. 2566 172 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
กองกิจการนักศึกษา ประชุม โครงการค่ายจิตอาสา
    กองกิจการนักศึกษาประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โครงการค่ายจิตอาสา 23-25 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง ......

  admin 18 ธ.ค. 2566 181 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่)
    พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่) ......

  admin 14 ธ.ค. 2566 185 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร-บ่าย
    พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร-บ่าย ......

  admin 12 ธ.ค. 2566 187 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
    พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ......

  admin 12 ธ.ค. 2566 187 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
    แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ......

  ครุศาสตร์ 30 พ.ย. 2566 199 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
    วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ......

  ครุศาสตร์ 29 พ.ย. 2566 200 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
    งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ......

  admin 26 พ.ย. 2566 203 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เริ่มแล้ว งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ๒๕๖๖
    เริ่มแล้ว งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ๒๕๖๖ ......

  admin 25 พ.ย. 2566 204 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ แข่งขันตอบ ปัญหาภาษาอังกฤษ
    การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ แข่งขันตอบ ปัญหาภาษาอังกฤษ ......

  admin 24 พ.ย. 2566 205 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)
    การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ......

  admin 24 พ.ย. 2566 205 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
    งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ......

  admin 24 พ.ย. 2566 205 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการคณะครุศาสตร์
    การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการคณะครุศาสตร์ ......

  admin 24 พ.ย. 2566 205 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 15 พ.ย. 2566 214 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ขอเชิญชาว มรภ.เพชรบูรณ์ ทุกท่านร่วมกัน BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ขอเชิญชาว มรภ.เพชรบูรณ์ ทุกท่านร่วมกัน BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 14 พ.ย. 2566 215 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ประชุมนิเทศ ครั้งที่2/2566) ......

  admin 8 พ.ย. 2566 221 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา
    ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา ......

  admin 31 ต.ค. 2566 229 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.1)
    โคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.1) ......

  ครุศาสตร์ 27 ต.ค. 2566 233 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เปิดอย่างเป็นทางการ การแข่งขันฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 2
     ......

  admin 26 ต.ค. 2566 234 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เริ่มแล้ว..การแข่งขันฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 2
     ......

  ครุศาสตร์ 26 ต.ค. 2566 234 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร(OBE)
     ......

  admin 20 ต.ค. 2566 240 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
     ......

  ครุศาสตร์ 30 ก.ย. 2566 260 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
กิจกรรมมุทิตาจิต นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
     ......

  admin 24 ก.ย. 2566 266 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ ใันวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
    งานเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ ใันวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ......

  admin 19 ก.ย. 2566 271 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills
    นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมเรียนรู้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิศวกรสังคม ณ ตำบลห้วยไร่ อำเภ ......

  ครุศาสตร์ 9 ก.ย. 2566 281 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566
    พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 ......

  ครุศาสตร์ 22 ส.ค. 2566 299 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  ครุศาสตร์ 21 ส.ค. 2566 300 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน
    แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ......

  ครุศาสตร์ 21 ส.ค. 2566 300 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการ
    วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการ ......

  ครุศาสตร์ 20 ส.ค. 2566 301 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................