คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา

           วันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะครุศาสตร์ได้เปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อรับฟังรายละเอียดการพัฒนาตามหลักสูตรกพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ในรูปแบบออนไลน์
 31 ต.ค. 2566
.
.
.
.