คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

         
โครงการปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567
    โครงการปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 ......

  admin 11 เม.ย. 2567 8 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ ๗
    โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ ๗ ......

  admin 21 มี.ค. 2567 29 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการสัมนา Active Learning
    โครงการสัมนา Active Learning ......

  admin 18 มี.ค. 2567 32 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครุนิพนธ์ ประจำปี 2567
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครุนิพนธ์ ประจำปี 2567 ......

  admin 11 มี.ค. 2567 39 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ
    สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ ......

  admin 8 มี.ค. 2567 42 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ
    สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ ......

  admin 8 มี.ค. 2567 42 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
    การพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ......

  Admin 5 มี.ค. 2567 45 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
    ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ......

  admin 5 มี.ค. 2567 45 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พ.ศ.2568
    ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พ.ศ.2568 ......

  admin 29 ก.พ. 2567 50 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขัน ออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม
    การแข่งขัน ออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม ......

  admin 27 ก.พ. 2567 52 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567
    การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ......

  admin 21 ก.พ. 2567 58 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6
    ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 ......

  admin 19 ก.พ. 2567 60 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
บรรยากาศ สนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
    บรรยากาศ สนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 ......

  admin 19 ก.พ. 2567 60 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
    การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 ......

  admin 19 ก.พ. 2567 60 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
    ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ......

  admin 9 ก.พ. 2567 70 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 7 ก.พ. 2567 72 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เข้าตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบและทดลองโปรแกรม
    เข้าตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบและทดลองโปรแกรม ......

  admin 5 ก.พ. 2567 74 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ......

  admin 1 ก.พ. 2567 78 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
    การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ......

  admin 31 ม.ค. 2567 79 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
บูธ งานกาชาดมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2567
    บูธ งานกาชาดมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2567 ......

  admin 30 ม.ค. 2567 80 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
    โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ......

  admin 29 ม.ค. 2567 81 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ......

  admin 22 ม.ค. 2567 88 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
    ทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ......

  admin 18 ม.ค. 2567 92 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET
     โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ......

  admin 15 ม.ค. 2567 95 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ทำบุญปีใหม่คณะครุศาสตร์
    ทำบุญปีใหม่คณะครุศาสตร์ ......

  admin 10 ม.ค. 2567 100 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาสมรรถนะครู Module 3
    เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาสมรรถนะครู Module 3 ......

  admin 9 ม.ค. 2567 101 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ......

  admin 28 ธ.ค. 2566 113 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
มอบปฏิทินปีใหม่ แก่คณบดีครุศาสตร์ ร.ศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์
    มอบปฏิทินปีใหม่ แก่คณบดีครุศาสตร์ ร.ศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ ......

  admin 28 ธ.ค. 2566 113 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานเลี้ยงปีใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    งานเลี้ยงปีใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 28 ธ.ค. 2566 113 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ซ้อมใหญ่
    ซ้อมใหญ่ ......

  admin 27 ธ.ค. 2566 114 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
กองกิจการนักศึกษา ประชุม โครงการค่ายจิตอาสา
    กองกิจการนักศึกษาประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โครงการค่ายจิตอาสา 23-25 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง ......

  admin 18 ธ.ค. 2566 123 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่)
    พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่) ......

  admin 14 ธ.ค. 2566 127 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร-บ่าย
    พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร-บ่าย ......

  admin 12 ธ.ค. 2566 129 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
    พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ......

  admin 12 ธ.ค. 2566 129 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
    แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ......

  ครุศาสตร์ 30 พ.ย. 2566 141 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
    วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ......

  ครุศาสตร์ 29 พ.ย. 2566 142 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
    งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ......

  admin 26 พ.ย. 2566 145 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เริ่มแล้ว งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ๒๕๖๖
    เริ่มแล้ว งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ๒๕๖๖ ......

  admin 25 พ.ย. 2566 146 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ แข่งขันตอบ ปัญหาภาษาอังกฤษ
    การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ แข่งขันตอบ ปัญหาภาษาอังกฤษ ......

  admin 24 พ.ย. 2566 147 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)
    การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ......

  admin 24 พ.ย. 2566 147 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
    งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ......

  admin 24 พ.ย. 2566 147 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการคณะครุศาสตร์
    การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการคณะครุศาสตร์ ......

  admin 24 พ.ย. 2566 147 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 15 พ.ย. 2566 156 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ขอเชิญชาว มรภ.เพชรบูรณ์ ทุกท่านร่วมกัน BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ขอเชิญชาว มรภ.เพชรบูรณ์ ทุกท่านร่วมกัน BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 14 พ.ย. 2566 157 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ประชุมนิเทศ ครั้งที่2/2566) ......

  admin 8 พ.ย. 2566 163 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา
    ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา ......

  admin 31 ต.ค. 2566 171 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.1)
    โคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.1) ......

  ครุศาสตร์ 27 ต.ค. 2566 175 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เปิดอย่างเป็นทางการ การแข่งขันฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 2
     ......

  admin 26 ต.ค. 2566 176 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เริ่มแล้ว..การแข่งขันฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 2
     ......

  ครุศาสตร์ 26 ต.ค. 2566 176 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร(OBE)
     ......

  admin 20 ต.ค. 2566 182 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
     ......

  ครุศาสตร์ 30 ก.ย. 2566 202 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
กิจกรรมมุทิตาจิต นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
     ......

  admin 24 ก.ย. 2566 208 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ ใันวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
    งานเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ ใันวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ......

  admin 19 ก.ย. 2566 213 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills
    นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมเรียนรู้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิศวกรสังคม ณ ตำบลห้วยไร่ อำเภ ......

  ครุศาสตร์ 9 ก.ย. 2566 223 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566
    พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 ......

  ครุศาสตร์ 22 ส.ค. 2566 241 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  ครุศาสตร์ 21 ส.ค. 2566 242 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน
    แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ......

  ครุศาสตร์ 21 ส.ค. 2566 242 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการ
    วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการ ......

  ครุศาสตร์ 20 ส.ค. 2566 243 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................