คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ประชุม หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567)

           วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์ จัดประชุม หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) ณ ห้องประชุม ED101 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 7 พ.ค. 2567
.
.
.
.