คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพั...

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 256...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกป...

อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พบนักศึกษา...

ค่ายเครือข่ายพลศึกษาสัมพันธ์ 2567...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกป...

ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง Thai...

โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้า อินทนิล Intanin Seedling Incubation...

***