คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147
 
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบปลายภาคเรียน
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบปลายภาคเรียน
2023-09-19    
.........................................................................................................................................

 
  มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
2023-09-19    
.........................................................................................................................................

 
  รับสมัครงาน บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
รับสมัครงาน บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
2023-09-11    
.........................................................................................................................................

 
  กำหนดสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

2023-09-05    
.........................................................................................................................................

 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac
2023-08-28    
.........................................................................................................................................

 
  แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นที่ 4 รหัส 63 คณะครุศาสตร์ทุกคน
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นที่ 4 รหัส 63 คณะครุศาสตร์ทุกคน
2023-08-24    
.........................................................................................................................................

 
  บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรม "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

2023-08-20    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

2023-08-20    
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

2023-08-20    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา

2023-08-20    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการ Student Entrepreneurs Camp : แผนธุรกิจฉบับยุวสตาร์ทอัพ จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2023-08-20    
.........................................................................................................................................