คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการวิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ
ด้วยกรมทรัพยากรธรณี กำหนดจัดให้มีโครงการวิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่ อารยธรรมโบราณศรีเทพ
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งธรณีวิทยาท่องทะเลดึกดำบรรพ์
บ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน อันจะก่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของแหล่งธรณี ทรัพยากรธรณี เกิดความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ โดยมีระยะทาง
วิ่ง ๓ ประเภท คือ การวิ่งเพื่อความสนุกสนาน Fun Run ระยะทาง ๓ กิโลเมตร การวิ่งมินิมาราธอน
Mini Marathon ระยะทาง ๑๑.๕ กิโลเมตร และการเดินเพื่อสุขภาพ VIP Walk ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร2024-02-06   Adminder   2 Views