คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการอบรมเชิงวิชาการ สำรวจการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จีน
ด้วย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ สำรวจการเมืองและ ภูมิรัฐศาสตร์จีน China s Geopolitics Exploration CGE ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในด้านการเมืองการปกครองจีนและการดำเนินนโยบาย ภูมิรัฐศาสตร์ของจีน รวมทั้งให้ความรู้ในด้านวัฒนธรรมของจีนแก่ผู้ที่สนใจที่มีความเกี่ยวข้องกันประเทศจีน ไม่ว่าจะ เป็นขาราชการและพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับจีน โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 8,500- บาท แปดพันท้าร้อยบาทถ้วน ต่อคน2024-01-31   Adminder   2 Views