คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter
ด้วย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter เพื่ อพัฒนาศักยภาพเฉพาะทาง รวมถึงส่ งเสริมให้
บุคลากรสามารถเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / IOS และ
Web App ในครั้งเดียว) ต้วยความเรียบง่าย ความเร็ว มีประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ได้ใกล้เคียงกับ Native โดย
ใช้การพัฒนาด้วยภาษา Dart และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับนำไปพัฒนาและต่อยอดกับงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง
COMPUTER LAB ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงขอเรียนเชิญ
ท่ านหรือบุคลากรผู้ที่ เกี่ ยวข้องในหน่ วยงานของท่ านเข้ าร่ วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่ าว พร้อมทั้งขอควา ม
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยผู้เข้ารับ การ
อบรมจากหน่วยงานราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริงจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชฎาพร เทียนสุนทร
(ผู้ประสานงาน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๖ ๗๒๐๐ หรือ ๐ ๘๗๓๐ ๙๕๖๗๒ และสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/Flutter-PSRUหรือสแกน QR Code2024-01-23   Adminder   2 Views