คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   รับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ (รอบเพิ่มเดิม)
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุคาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อเปิดโอกาส ให้กับนักเรียนหรือผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้สามารถสมัครสอบคัดเลือกและ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เพลงอำเภอหล่มสัก06
เพลงอำเภอหล่มเก่า04
เพลงอำเภอน้ำหนาว05
เพลงรำวงเขาค้อ03
เพลงรำโทนเพชรบูรณ์01
เพลงไก่ย่างวิเชียรบุรี02
เพลงอำเภอชนแดน07
เพลงอำเภอบึงสามพัน08
เพลงอำเภอวังโป่ง09
เพลงอำเภอหนองไผ่10
เพลงอำเภอศรีเทพ11
2024-03-22   admin   2 Views