คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   เชิญชวนครู สมัครเข้าร่วมการพัฒนา "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ"
               ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ
               เชิญชวนครู สมัครเข้าร่วมการพัฒนา "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 3 Module ได้แก่
               Module 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
               Module 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา
               Module 3 การนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
               รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ : วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2566
               ลงทะเบียน >>https://obec.bsru.ac.th/pre/register <<
               สถานที่อบรมใน Module ที่ 1
               > รุ่นที่ 1 วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 250 คน)
               > รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 150 คน)
               > รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 200 คน)
               คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม 1. ครูไม่มีวิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครูผู้มีวิทยฐานะ 2. ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป., สพม. จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร 3. ครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               รับจำนวน 600 คน
ฟรี >> ค่าลงทะเบียน , อาหารกลางวัน อาหารว่าง , เอกสารประกอบการอบรม , เกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม (สพฐ.)
               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผ่านทาง ระบบลงทะเบียนของผู้เข้ารับการพัฒนา , Facebook หรือ Website คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM
               สามารถอ่านรายละเอียดโครงการได้ที่ >>https://drive.google.com/file/d/1frrHOvb5LFs0v1ppC0ECNxiS0MEhEpwI/view?usp=sharing (heart)อัพเดทข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Website คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : https://edu.pcru.ac.th/page/main/ Facebook: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2023-10-11   Adminder   9 Views