คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖2024-05-24   Admin   2 Views