คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการอบรม การปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ เพื่อป้องกันปัญหาข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบราชการ” โดยมีกำหนดการฝึกอบรม จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนต์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
- รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น
โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถวน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
2024-02-29   Adminder   2 Views