คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ
ด้วย Internal Business Unit นวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงาน ประจำ ในวันจันทร์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud Meeting ให้แก่บุคลากรสายสนับสบุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้า อบรมมีแนวทางในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำและสามารถเขียนโครงร่างคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำได้2024-02-28   admin   2 Views