คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประชาสัมพันธ์เกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโท
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอน ในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓2024-01-24   Adminder   2 Views