คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   แจ้งการปิดพื้นที่บริการบริเวณชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นการชั่วคราว
ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการปรับปรุง/กั้นห้อง บริเวณชั้น ๓ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำเป็นห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีกำหนดดำเนินการปรับปรุง/กั้นห้อง ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากระหว่างการปรับปรุงอาจจะเกิดเสียง หรือฝุ่นละอองที่เกิดจากการปรับปรุง/กั้นห้องรบกวนผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งการปิดพื้นที่บริการบริเวณชั้น ๓ อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นการชั่วคราว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปิดพื้นที่บริการดังกล่าว ให้อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาทราบต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้2024-01-23   Adminder   2 Views