คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ โครงการ
เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ โครงการ
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ระหว่าง วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ ๓.๕๐๐ บาท
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำงานเชิงวิเคราะห์ เป็นวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ ๒.๗๐๐ บาท
2024-03-12   admin   2 Views