คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การดำเนินงานของศูนย์จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิขาชีพครูด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ รายวิชาครู พ.ศ. ๒๕๖๗2024-04-23   Adminder   2 Views