คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อยืดโปโลสีเหลืองพร้อมปักตราสัญลักษณ์ฯ ร. ๑๐
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดทำเสื้อยืดโปโลสีเหลืองพร้อมปักตราสัญลักษณ์ฯ ร. ๑๐
เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อยืดโปโลสีเหลืองพร้อมปักตราสัญลักษณ์ฯ ร. ๑๐ และจำหน่ายในราคาตัวละ ๒๙๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบบาทล้วน)
ตามขนาดไซต์เสื้อและแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสั่งซื้อ โดยให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมรายซื่อผู้ประสงค์ที่จะสั่งซื้อพร้อมขำระเงินได้ที่งานทรัพย์สินและสวัสดิการ ชั้น M อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
2024-02-29   Adminder   2 Views