คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (กิจกรรรมบังคับ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ดังรายละเเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน2024-06-13   Admin   2 Views