คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็กที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
ด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็กที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗ ณ ห้องประชุมหมื่นจง และห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิม พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเช้าร่วมโครงการ โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย2024-01-23   Adminder   2 Views