คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage RM)
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage RM) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องการนำที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้มาเปลี่ยนเป็นเงินได้รายเดือน อัตราดอกเบี้ย MRR–1.000% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (5.595%) ( ปัจจุบัน MRR ของธนาคาร เท่ากับ 6.595% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567)2024-05-24   Admin   2 Views