คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   รับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทโควตารับตรง (เพิ่มเดิม)
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทโควตารับตรง (เพิ่มเดิม) เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนหรือผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้สามารถสมัครสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้2024-03-22   admin   2 Views