คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   กำหนดสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษา เรื่อง กำหนดสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25662023-09-05   ครุศาสตร์   9 Views