คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนิทรรศการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครุนิพนธ์
(ภายใต้ โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดย ใช้สมรรถนะเป็นฐาน)
กำหนดการ
วันที่ 11 มีนาคม 2567
07.00-09.30 น. นักศึกษาจัดเตรียมนิเทรรศการเพื่อเตรียมนำเสนอผู้ประเมิน
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.30-09.45 น. พิธีเปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
09.45-12.00 น. – ประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการ
- กิจกรรมประเมินนิทรรศการแบ่งเป็นโรงเรียน
- กิจกรรมการนำเสนอวีดีโอการทำกิจกรรมแต่ละสาขาวิชา
13.00-16.00 น. – กิจกรรมประเมินรายวิชาครุนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ (เวลาการนำเสนอ คนละ 5 นาที)
2. ประเมินครุนิพนธ์ (Portfolio, ID Plan, AAR)
(ผู้ประเมิน อาจารย์ประจำสาขาวิชา)2024-03-04   admin   2 Views