คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบ ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศ เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไข ในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสนามสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดำเนินการจัดสอบผ่านโปรแกรมบริหารจัดการการทดสอบประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นั้น ในการนี้ เพื่อให้การจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุเป้าประสงค์ และมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ เข้าตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบและทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการการทดสอบประเมินเพื่อรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๓- ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗2024-01-29   Adminder   2 Views