คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ เรื่อง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ เรื่อง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพื่อให้การสงเสริมและพัฒนาวิชาการเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ในด้านการจัด การศึกษา เนินแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของมทาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล และเพื่อให้การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะตามความต้องการของประเทศ2024-04-06   admin   2 Views