คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   รับบริจาคโลหิต
               รับบริจาคโลหิต ด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จากคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2023-11-10   Adminder   9 Views