คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน ThaID ไทยดี
ด้วยมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ มอบหมายให้คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนำเป้าหมายการขับเคลื่อน
การใช้ Digital ID ไปพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนตามเป้าหมายสำคัญ และรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบเป็นระยะ ๆ ประกอบกับ กองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สนับสนุนทุนให้กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล DOPA Digital ID รวมถึงการเปรียบเทียบภาพใบหน้า Face Verification Service FVS
ทางดิจิทัลเมื่อประชาชนเข้าใช้บริการจากภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน ก็สามารถเข้าสู่
ระบบแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อยืนยันตัวตนได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล ปัจจุบันเปิดใ ห้บริการผ่านทางเว็บไซต์
https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/2024-02-03   Adminder   2 Views