คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
               มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุครากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันได ๆ
               สามารถDownload มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด จังหวัดละ 1 ทุน ยกเว้นจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 2 ทุน
ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนสามารถขอรับแบบและยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2566 ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566
               ดูรายระเอียดเพิมเติมได้ที่ (คลิ๊ก) http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=52232023-09-19   ครุศาสตร์   9 Views