คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการจัดความรู้ การใช้ AI เป็นผู้ช่วยวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
โครงการจัดความรู้ การใช้ AI เป็นผู้ช่วยวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติดาวโหลดรูป2023-12-12   ครุศาสตร์   2 Views