คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาด้านการพูดและการสื่อสาร English for Fun Summer Camp 2024
เนื่องด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาด้านการพูดและการสื่อสาร สำหรับบุตรหลานบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (English for Fun Summer Camp 2024) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าของภาษา
การสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดแก่กัน รวมไปถึงการสื่อสารความรู้สึกนึกคิดโดยใช้ภาษาให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน



2024-02-28   admin   2 Views