คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   แจ้งเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน
               แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้ประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
               การเข้าสู่ระบบโดยเปิดเว็บ Browser พิมพ์ URL http://assess.pcru.ac.th
               ภายในวันที่ 24-25 ตุลาคมก 2566 นี้ จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน2023-10-24   ครุศาสตร์   9 Views