คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย
ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์กำหนดแผนออกหน่วยรับ บริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรณ์
เฟือให้การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ได้รับบริจาค จำนวนทีเพียงพอ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคโลหิต ให้ทราบและเตรียม ร่างกายให้พร้อมในการบริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยทั่วกัน2024-01-30   Adminder   2 Views