คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในหน่วยงาน ด้วย ThaID
ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๒ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการติดตาม เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐดำเนินการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบถึงหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ โดยให้แจ้งเตือนทุก ๑๕ วัน และได้จัดงานงาน๑ ปีกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ไปเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอนำส่ง Infographic สรุปการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในหน่วยงานด้วย ThaID จากการเสวนางาน ๑ ปีกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘มีนาคม ๒๕๖๗รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานของ
ท่านสนใจใช้บริการ ThaID ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล สามารถศึกษาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน และดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือขออนุญาตหน่วยงานได้ที่เว็บไซต์ https://digitalid.bora.dopa.go.th/2024-04-29   admin   2 Views