คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษา
ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสีอแจ้งว่า รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษา ภายโต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ให้กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนในระดับ ปริญญาตรี โทและเอก เพื่อศึกใษาและ/หรือทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาคาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การบรรลุเป้าหมาย 2030 Agenda for Sustainable Development ซึ่งโครงการ SEED ได้ดำเนินการมาเป็น ปีที่ ๗ แล้วและที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักศึกษาที่เช้าร่วมใครงการดังกล่าวมากเป็นลำดับต้นของประเทศ สมาขิกอาเซียน โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังมีรายละเอียดตาม OR Code ทีปรากฏ2024-02-08   Adminder   2 Views