คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ฝึกซ้อมบัณฑิต (ผ่านระบบ)
วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566
               ลงทะเบียนฝึกซ้อมบัณฑิต และชำระค่าลงทะเบียนฝึกซ้อมบัณฑิต (ผ่านระบบ)
https://grad.pcru.ac.th/login
               หมายเหตุ : บัณฑิตจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนบัณฑิตทุกคน (บัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้แจ้งความประสงค์ในขั้นตอนการลงทะเบียน)
               ***ทั้งนี้ บัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในระบบจะไม่มีใบแจ้งชำระเงินปรากฎในขั้นตอนชำระเงิน***
               เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บค่าลงทะเบียนฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564 : t.ly/XCxeB2023-10-26   ครุศาสตร์   9 Views