คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย
ตามหนังสีอที่อ้างถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
เพื่อให้การตำเนินงานมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคารใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าพื้นถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมกรมการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องโถงหน้าห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) เพี่อเป็นการประขาสัมพันธ์ผ้าพื้นถิ่น พร้อมทั้งรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ (9 มิถุนายน 2563 และเพี่อเป็นการเพิ่มชองทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทผ้าและ เครื่องแต่งกาย จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอประขาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว และเชิญขวนเยี่ยมชม กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ด้งกล่าวช้างต้น2024-01-23   Adminder   2 Views