คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

          

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  ได้จัดส่งนักศึกษาจำนวน ๑ คน คือ นางสาวขวัญจิรา ฝ่ายอากาศ  เข้าประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  ทั้งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ  
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา คืออาจารย์วรางคณา ภู่ศิริภิญโญและอาจารย์ศิวภรณ์ ใสโต   

 19 พ.ค. 2567
.
.
.
.