คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณบดีครุศาสตร์ ร.ศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ ได้แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 30 พ.ย. 2566
.
.
.
.