คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

           วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ คณะครุศาสตร์ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ED๑๐๑
 31 ม.ค. 2567
.
.
.
.