คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

เข้าตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบและทดลองโปรแกรม

           วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2567 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบและทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการการทดสอบประเมิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเดินทางมาปฏิบัติงาน ตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบและทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการการทดสอบประเมิน ณ อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5 ก.พ. 2567
.
.
.
.