คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

งานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการขับเคลื่อน Soft Power

           งานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการขับเคลื่อน Soft Power เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ในเขตให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกำหนดให้โครงการที่ได้รับงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นำผลิตภัณฑ์ไปจัดบูธนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามแผนยุทธศาสตร์ 27 บูธ และบูธสโมสรคณะทั้ง 5 คณะ ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมประกายทอง และประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 10 ก.ค. 2567
.
.
.
.