คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

           วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน โดยคณะครุศาสตร์ ซึ่งในกิจกรรมเป็นการพบปะผู้ปรกครอง กิจกรรมกรรมคุณลักษณะนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หอประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 27 พ.ค. 2567
.
.
.
.