คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

การพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

           วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ปี 2567 ณห้องประชุม ED101
 5 มี.ค. 2567
.
.
.
.