คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการสัมนา Active Learning

           วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ Active Learning กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อาทิตยา ขาวพราย เป็นประทาน ณ ห้อง ED502 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 18 มี.ค. 2567
.
.
.
.