คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ โดยมีจัดให้มีการสอบข้อเขียน รายวิชาวัดแววความเป็นครู  วิชาเฉพาะด้าน และสอบสัมภาษณ์   ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 8 มี.ค. 2567
.
.
.
.