คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

           วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะครุศาสตร์ได้ ทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 1 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 18 ม.ค. 2567
.
.
.
.