คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.1)

           วันที่่ 27 ตุลาคม 2566 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.1) ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ เป็นประธานในการเปิดงาน
 27 ต.ค. 2566
.
.
.
.