คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ ๗

           วันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่่ 7 (บรรจุปี พ.ศ. 2565) ปีแรก โดยมี รศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม ED101 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 21 มี.ค. 2567
.
.
.
.